Medzinárodná súťaž „Mladý stavbár 2015“ na našej škole

Súťažilo sa v odboroch inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení (MSIZ), murár/operátor stavebnej výroby (OSV) a tesár.

Cieľom súťaže, usporiadanej Strednou odbornou školou stavebnou v  Žiline v spolupráci s Odborom školstva a športu ŽSK bolo porovnanie získaných odborných praktických zručností a teoretických vedomostí v klasických stavebných profesiách a  prispieť k rozvoju a  propagácii odborného vzdelávania v  Žilinskom samosprávnom kraji s cieľom propagovať duálny systém odborného vzdelávania.

Po úvodnom slove riaditeľa školy Josefa Ilčíka, privítaním hostí a sponzorov otvoril súťaž Mladý stavbár 2015 predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Okrem súťažiacich a ich zástupcov zo súťažiacich škôl sa otvorenia súťaže zúčastnili aj ďalší zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, Slovenskej živnostenskej komory Žilina, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Žilina.

Svojou účasťou nás poctili aj zástupcovia sponzorských firiem WIENERBERGER Slovensko, CEMIX s.r.o. Žilina, GEBERIT Slovensko s.r.o., Spoločnosť KOLO SANITEC, ARTCO s.r.o. Žilina a nechýbali ani zástupcovia spolupracujúcich firiem.

Medzinárodnej súťaže sa zúčastnili stredné odborné školy z Vysokého Mýta, Kyjova, Hodonína, Třinca, Prešova, Nitry, Krásna nad Kysucou a Žiliny. V počte zúčastnených škôl sa „Mladý stavbár“ zaraďuje medzi najväčšiu súťaž tohto typu na Slovensku.

Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov 2. a  3. ročníkov, pričom súčet bodov družstva z teoretickej a praktickej časti súťaže určoval poradie družstiev. Pre všetky odbory teoretická časť pozostávala z odborného písomného testu. V praktickej časti sa hodnotilo aj dodržiavanie technologických postupov, dodržanie BOZP, čistota pracoviska a  dodržanie časového limitu.

Pre zabezpečenie objektivity pri hodnotení súťažných družstiev boli členmi hodnotiacich komisií výhradne zástupcovia firiem z praxe.

V praktickej časti inštalatérov bolo úlohou súťažiacich podľa výkresovej dokumentácie osadiť zariaďovacie predmety ako WC a pisoár, zhotoviť rozvody vody a kanalizačného potrubia. Nakoniec vykonať skúšku tesnosti vodovodného potrubia a zariaďovacích predmetov.

Zadaním praktickej časti tesárov bolo zhotovenie kŕmidla pre zver, pričom okrem iných kritérií museli dbať aj na výťažnosť reziva – teda snažiť sa s  drevom pracovať čo  najkvalitnejšie a najúspornejšie.

Úlohou praktickej časti murárov bolo vymurovať podľa výkresovej dokumentácie murivo z plnej pálenej tehly s klenbovým oblúkom.

Našu školu reprezentovali v odbore inštalatér/MSIZ Viktor Serdel a Ladislav Pidík z III.A, v odbore murár/OSV Michal Baránek a Martin Mladšík z III.G a v odbore tesár Andrej Hudec a Martin Vrabec z II.H.

Veľmi nás teší, že práve naši žiaci dokázali v ťažkej konkurencii domácich a zahraničných škôl obstáť na „výbornú“. Tesári a inštalatéri získali zlatú a murári striebornú medailu.  Podľa  vyjadrení zástupcov stavebných firiem a vyjadrení ostatných prizvaných hostí vyzdvihli všetci výbornú prípravu a  organizáciu súťaže.

Naši žiaci predviedli kvalitnú a precíznu remeselnú prácu, čo dokazuje, že pripravovať kvalitných absolventov, výborne teoreticky a prakticky pripravených pre prax a uplatniteľných na trhu práce je v Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline prioritou.

Ďalšie fotografie nájdete aj na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.987623134637078.1073741845.114864751912925&type=3

Video https://www.youtube.com/watch?v=uEcOtIph7B8

 

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/1516/mstavbar2015/“}

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Maturantom, ktorých čaká vyvrcholenie štúdia na našej škole poprial krásnu stužkovú slávnosť, úspešnú a systematickú prípravu na maturitné skúšky a bezproblémové ukončenie stredoškolského štúdia a prijatie na vysokú školu.

V neposlednom rade povzbudil aj svojich kolegov a kolegyne, na ktorých leží bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno – vzdelávací proces.Do nového školského roka im poprial veľa zdravia, pozitívnej energie, šťastia, pracovných úspechov, optimizmu a pohody.

Po slávnostnom príhovore boli žiaci prvých ročníkov rozdelení do tried a v sprievode svojich nových triednych učiteľov sa presunuli do učební, kde dostali všetky potrebné informácie o fungovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/1516/otvorenie“}

Výmenná stáž našich žiakov v Poľsku v rámci programu Erasmus+

Žiaci našej školy mali opäť možnosť vyskúšať si, aké je to pripravovať sa na budúce povolanie v inej krajine. V rámci projektu „Nové horizonty žilinských stavbárov“, ktorý spadá do programu Erasmus+, zameraného na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, strávili dva týždne u našich severných susedov v Poľsku. V dňoch 13. – 24. apríla 2015 sa zúčastnili stáže a zlepšovali si svoje zručnosti v „Centre Kstałcenia Praktycznego“ v poľskom meste Opole, ktoré je na polceste medzi mestami Katowice a Wroclaw. (viac…)

V Žilinskom kraji zvyšujú kvalitu vzdelávania

TLAČOVÁ SPRÁVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Žilina 30. marec 2015–V Žilinskom samosprávnom kraji vyvrcholili už po deviatykrát krajské oslavy dňa učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine dnes (30. 3. 2015) udelil žilinský župan Juraj Blanár pamätnú plaketu a ďakovný list 63 pedagogickým zamestnancom. „Zosobnením múdrosti bol pre mňa vždy pán učiteľ a pani učiteľka. Som preto nesmierne poctený, že aj ja dnes môžem oceniť prácu ľudí, ktorí pôsobia v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládežea sú múdrymi a skúsenými učiteľmi,“ uviedol J. Blanár.

ŽSK_predseda-ŽSK-Juraj-Blanár-odovzdáva-ocenenia

Medziocenenými boli pedagógovia z regiónov Liptova, Turca, Kysúc, Horného Považia a Oravy, ktorí svojou každodennou prácou prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality vzdelávania a tým k rozvoju celého Žilinského kraja. Župa významne podporuje oblasť školstva a získava pre ďalší rozvoj finančné prostriedky nielen z vlastného rozpočtu, ale aj z grantových programov a projektov Európskej únie. „V tomto roku dávame pre oblasť školstva 64,5 milióna eur a už teraz máme naplánované opravy a rekonštrukcie v hodnote ďalších viac ako milión eur, vďaka ktorým zlepšíme podmienky a prostredie, v ktorom učitelia vzdelávajú naše deti,“ informoval predseda ŽSK. V roku 2014 sa stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy zapojili do európskej výzvy„Moderná stredná škola“ a 12 z nich získalo finančné príspevky vo výške 1,8 milióna eur, ktoré aj v tomto školskom roku použijú na inováciu laboratórií a odborných učební. „Napríklad Gymnázium Viliama Paulinyho– Tótha v Martine tak bude vybavené šiestimi novými a  inovatívnymi laboratóriami a odbornými učebňami pre výučbu prírodovedných predmetov s moderným technologickým vybavením. Zrealizované projekty prinášajú zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia škôl a tiež samotného vyučovania. Sme hrdí na naše školy a našim učiteľom sa v nich dobre učí aj vďaka novým pomôckam, prístrojom a učebniciam. Nesmierne si vážim ich nasadenie, s ktorým k práci pristupujú a všetci by sme im mali každodenne ďakovať za to, že sú takzvanými sprievodcami našich ďalších generácií,“ dodal J. Blanár.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 16 gymnázií, 47 stredných odborných a spojených škôl a jedného konzervatória. Spolu na školách pôsobí 2713 pedagogických a 931 nepedagogických zamestnancov, ktorí sa spoločne starajú a odovzdávajú svoje dlhoročné skúsenosti 26 753 žiakom.

Na doplnenie vybrané investície v rámcivýzvy„Moderná stredná škola“ operačného programu Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernúdo ostatných regiónov ŽSK:

Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – projekt Z tradičnej formy vzdelávania do 21. storočia sa zameriava na inováciu obsahu vzdelávania a zavádzania inovatívnych foriem výučby. Vybavením chemického, fyzikálneho a biologického laboratória sa inovuje spôsob výučby a predvádzania vyučovanej látky.

Gymnázium, Turzovka – v rámci projektu Podporujeme vedomosti, kompetencie, zručnosti a myslenie našich žiakov bude zriadené biologické laboratórium doplnený knižničný fond školy, dôjde k inovácii didaktických prostriedkov, metód a foriem vzdelávania a skvalitneniu výučby jednotlivých predmetov.

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – vytvorenie moderných učebných materiálov, ktoré budú prispôsobené schopnostiam a stupňu vývoja žiaka na strednej škole.V súvislosti s modernizáciou vyučovacieho procesu bude škola inovovať odbornú učebňu biológie, odbornú učebňu anatómie a kynológie, učebňu odbornej praxe, odbornú učebňu aplikovanej informatiky, odbornú učebňu pre vyučovanie predmetov Ekonomika a Podnikanie a služby.

Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš – prostredníctvom projektu Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy – cesta k úspechu sa chce škola zamerať na zlepšenie vedomostí a zručností pedagógov a žiakov prostredníctvom tréningového učenia reálnych vzťahov, a to cez školenia „Projektové a procesné myslenie v škole a vo vyučovaní“.

Zoznam ocenených :

Ing. Josef Ilčík , PhD.

Martin Pekár

ŽSK_zoznam ocenených učiteľov

 

Lenka Záteková, hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja

Slávnostné vyraďovanie absolventov

Aj tieto slová zazneli z úst riaditeľa školy Josefa Ilčíka dňa 26. mája 2014 na slávnostnom vyradení absolventov študijných odborov v aule SOŠ stavebnej v Žiline v odboroch denného a externého štúdia – technické lýceum, mechanik požiarnej techniky, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, strojárstvo – výroba, montáž a oprava strojov, prístrojov a zariadení a stavebníctvo.

Okrem žiakov, rodičov a pedagógov sa slávnostného vyraďovania zúčastnili aj zástupcovia profesijných organizácií a spolupracujúcich stavebných firiem – zástupca stavebnej firmy Váhostav – Sk, a.s. Žilina, personálny riaditeľ Matúš Hanušovský, riaditeľ Strednej školy požiarnej ochrany v  Považskom Chlmci Ivan Lupták a zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, riaditeľ žilinskej regionálnej komory Ján Mišura.

106 úspešných maturantov si prevzalo maturitné vysvedčenia, osvedčenia k výučnému listu, ktoré udeľuje Slovenská obchodná a priemyselná komora maturantom študijných odborov, ktorý dosiahli v praktickej a teoretickej časti maturitnej skúšky vynikajúce výsledky a v neposlednom rade aj pochvaly od riaditeľa školy za reprezentáciu školy.

V dnešnej dobe je na pracovnom trhu vysoká konkurencia. Z toho dôvodu je dôležité mať nielen potrebné vedomosti a schopnosti, ale aj zodpovedajúce doklady o získanej kvalifikácii. Naša škola sa preto snaží svojim absolventom maximálne pomôcť a „vyzbrojiť“ ich do praxe aj ďalším dokumentom – medzinárodným certifikátom IES.  

Medzinárodný certifikát IES poskytne našim aj zahraničným zamestnávateľom informácie, ktoré nie sú obsahom klasického vysvedčenia alebo iného osvedčenia. Naša škola prešla náročnou certifikačnou procedúrou, výsledkom ktorej bolo pridelenie ratingu BBB, čo je označenie pre inštitúciu s pevným postavením na vzdelávacom trhu.

Žiaci študijného odboru mechanik požiarnej techniky vo štvrtom ročníku úspešne absolvovali zácvik pre vyslobodzovacie zariadenie systému Holmatro a správnu obsluhu a používanie rádiostaníc v hasičskom a záchrannom zbore, za čo získali písomné osvedčenie.

Celá slávnosť sa niesla v duchu príjemnej atmosféry. V závere symbolicky prevzali žiaci tretích ročníkov kľúč od „šťastných maturít“ z rúk už úspešných absolventov. Na záver zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur.

V pamäti zostávajú mnohé spomienky. Smutné i krásne, tak to už v živote chodí. My, pedagógovia, všetkým našim žiakom želáme, aby tých krásnych bolo čo najviac a jednou z nich bol pre nich aj tento deň a roky strávené na  našej škole.

Nech sa vaša škola stane navždy miestom, na ktoré sa každý z Vás rád vráti pre radu, pomoc alebo len tak, podeliť sa o úspechy, ktoré v živote dosiahnete. Veľa štastia!

{jaloadposition japos=“template_image_slider“ source=“folder“ folder_images=“/images/stories/vyradovanie2014″}