Zdravé prostredie na školách – webinár

Občianske združenie Ave ProsperitA s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zorganizovalo v novembri online školenia určené pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl na Slovensku.

Možnosť zúčastniť sa využili aj učitelia našej školy – Mgr. Stanislava Kovácsová (koordinátor prevencie drogových závislostí), Mgr. Róbert Brezňan (výchovný poradca) a PaedDr. Vladimír Fuljer (koordinátor prevencie sociálno-patologických javov). (viac…)

November – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch a 19. novembra si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Násilie na deťoch je fenomén, ktorý často uniká pozornosti spoločnosti. Je preto potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o prejavoch násilia páchaného na tejto mimoriadne zraniteľnej cieľovej skupine. S deťmi a mládežou je nutné komunikovať – aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli správne reagovať a aby v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka.

Viac informácii je dostupných aj na stránkach: https://www.minedu.sk/november-mesiac-prevencie-nasilia-pachaneho-na-detoch/, http://www.prevenciakriminality.sk

 

Študentská kvapka krvi 2020

Milí žiaci – dospeláci!

Žiacka školská rada každý rok organizuje spoločný odber krvi žiakov a zamestnancov v priestoroch našej školy v rámci aktivít, ktoré organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou -„Študentská a Valentínska kvapka krvi“.

Tento rok to však nie je možné a preto sa na Vás obraciame s výzvou na zapojenie sa do odberu krvi v najbližšej transfúznej stanici. (viac…)

Podujatia – Fakulta riadenia a informatiky UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pripravila pre žiakov stredných škôl zaujímavé podujatia:

Pre žiakov 3. a 4. ročníkov sme pripravili ONLINE školu 3D tlače, ktorá sa uskutoční od 7. do 11. decembra. Žiakov naučíme základy modelovania a 3D tlače. Navrhnú si a vytlačia svoj vlastný projekt. Viac informácií nájdu žiaci na našej webovej stránke:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-3d-tlace-2020-registracia-pre-stredoskolakov-spustena

Termín prihlásenia na ONLINE školu 3D tlače je do 30. novembra a počet miest je limitovaný.

Príkaz predsedníčky ŽSK

Príkaz predsedníčky ŽSK č. 21/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šírením COVID-19 s účinnosťou od 27.10.2020:

  • zákaz organizovania hromadných podujatí a poskytovania priestorov organizácie na organizovanie verejných a hromadných podujatí,

  • zákaz návštev na pracovisku, s výnimkou návštev nevyhnutných pre chod organizácie,

  • do odvolania vyučovanie na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovať výlučne formu dištančného vzdelávania,

  • v školskom roku 2020/2021 sa vo všetkých školách a školských zariadeniach nemôžu uskutočniť školské aktivity do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (výlety, exkurzie, dni otvorených dverí, ..).