Akreditované vzdelávanie – „PROJEKT JE ZMENA“

Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA pripravil dvojfázový akreditovaný vzdelávací program „Projekt je zmena“. Možnosť zúčastniť sa dostali aj žiaci našej školy, čo s radosťou využili žiaci II.A triedy (študijný odbor BOZP a technické lýceum) – Sarah Kyselová, Lenka Kyselicová, Simona Kozmová a Matúš Nechala.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. (viac…)

Charitatívna zbierka zamestnancov našej školy

V našej škole sa už stalo tradíciou, že v predvianočnom čase sa vo zvýšenej miere podieľame na dobročinných akciách. Tohtoročné predvianočné obdobie nám nedovolilo spoločne sa stretnúť, ani sa osobne zúčastniť na viacerých dobrovoľníckych aktivitách spoločne s našimi žiakmi. Aj napriek tomu sa pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy zapojili do zbierky pre Občianske združenie Úsmev ako dar. Neľahká pandemická situácia spôsobuje, že mnoho detí a rodiny v núdzi sú ešte viac v ústraní a prežívajú veľmi ťažké chvíle. (viac…)

Zdravé prostredie na školách – webinár

Občianske združenie Ave ProsperitA s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zorganizovalo v novembri online školenia určené pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl na Slovensku.

Možnosť zúčastniť sa využili aj učitelia našej školy – Mgr. Stanislava Kovácsová (koordinátor prevencie drogových závislostí), Mgr. Róbert Brezňan (výchovný poradca) a PaedDr. Vladimír Fuljer (koordinátor prevencie sociálno-patologických javov). (viac…)

November – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch a 19. novembra si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Násilie na deťoch je fenomén, ktorý často uniká pozornosti spoločnosti. Je preto potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o prejavoch násilia páchaného na tejto mimoriadne zraniteľnej cieľovej skupine. S deťmi a mládežou je nutné komunikovať – aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli správne reagovať a aby v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka.

Viac informácii je dostupných aj na stránkach: https://www.minedu.sk/november-mesiac-prevencie-nasilia-pachaneho-na-detoch/, http://www.prevenciakriminality.sk