sosstavebna.sk

„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

Stredná odborná škola stavebná

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

sa bude konať  dňa 05. septembra 2016

v aule SOŠ stavebnej, Tulipánová 2, Žilina

 1. a  4. ročník -  08:00 hod.

 2. a  3. ročník -  09:00 hod 

1. ročník denného nadstavbového štúdia -  13:00 hod. (N010 - prízemie novej školy)

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

     

Jedálny lístok

  • Konzultačné hodiny

  • Školskí koordinátori a kariérový poradca

  • Kalendárium 2015/2016

  • Výchovný poradca

  • Triedy a triedni učitelia

  • Rozdelenie tried - párny a nepárny týždeň

Konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú stanovené na

každý štvrtok v mesiaci od 14.05 do 14.50 hod.

Vyučujúci budú počas konzultačných hodín k dispozícii vo svojich odborných kabinetoch. 

PaedDr. Fuljer Vladimír

Koordinátor sociálnopatologických javov a koordinátor prevencie drogových závislostí

 Mgr. Gašová Magdaléna

Koordinátor enviromentálnej výchovy a koordinátor sociálnopatologických javov pre výchovu mimo vyučovania

Ing. Jarošová Anna

kariérový poradca

1. polrok

Klasifikačné porady

 24.11.2015 (utorok)               hodnotiaca porada za 1. štvrťrok

 26.01.2016 (utorok)               klasifikačná porada za I. polrok

Združenie rodičov školy

02.09.2015 (streda)                8:30 hod.  1. ročník

29.09.2015 (utorok)               15:30 hod. 1. - 4. ročník

01.12.2015 (utorok)               15:30 hod. 1. - 4. ročník

Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne

11.09.2015 (piatok)                                         - PČOZ  maturitnej skúšky

16.09.2015 (streda)                                         - ústna časť maturitnej skúšky

Záverečné skúšky v mimoriadnom termíne

09. – 11.09.2015  (streda - piatok)                 - písomná a praktická časť ZS

16.09.2015 (streda)                                        - ústna časť ZS

Deň otvorených dverí + Medzinárodná súťaž „Mladý remeselník“

13.10.2015 (utorok)               08:00 – 15:00 hod.

Prázdniny

jesenné          29. – 30.10.2015 (štvrtok - piatok), vyučovanie začína 02. 11.2015  (pondelok)

vianočné         23.12.2015 (streda) - 07. 01.2016 (štvrtok), vyučovanie začína 08. 01.2016 (piatok)

polročné         01.02.2016 (pondelok), vyučovanie začína 02. 02.2016 (utorok)

Štátny sviatok

17.11.2015 (utorok)

Deň pracovného pokoja

15.09.2015 (utorok)

Výchovný poradca: Mgr. Róbert Brezňan

Konzultačné hodiny: utorok od 8:00 do 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +421 41 763 43 98, kl. 206

 

Linka dôvery 055/622 23 23
Linka záchrany 0850 11 13 13
Linka detskej istoty 116 111
Linka dôvery ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Európska linka pre hľadané deti 116 000
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Hniezdo záchrany  0850 11 13 13
P.č. Trieda Učebný/študijný odbor  triedny učiteľ zastupujúci triedny učiteľ
1 I.A 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM / 3965 M BOZP  Ing. Helbichová Annna Ing. Zaťovičová Eva
2 I.B 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY Mgr. Šamajová Natália Ing. Lukáč Ján
3 I.D 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY/ 3658 K MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ Ing. Kováč Ján Mgr. Šamajová Natália
4 I.G 3661 H MURÁR  / 3663 H TESÁR  Mgr. Kusá Mária Mgr. Kyjak Róbert
5 I.H  3678 H INŠTALATÉR / 3355 H STOLÁR   Mgr. Kyjak Róbert Mgr. Kusá Mária
6 I.K 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA PaedDr. Fuljer Vladimír Mgr. Jakubesová Dana
         
1 II.A 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM / 3965 M BOZP  Ing. Zaťovičová Eva Ing. Helbichová Annna
2 II.B 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY Mgr. Malchová Lenka Mgr. Planietová Monika
3 II.C 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY / 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY Mgr. Brezňan Róbert Mgr. Priesol Ján
4 II.E 3658 K MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ Mgr. Priesol Ján Mgr. Brezňan Róbert
5 II.G 3661 H MURÁR  / 3678 H INŠTALATÉR Ing. Kudlová Katarína Ing. Jarošová Anna
6 II.H 3355 H STOLÁR  / 2435 H 02 KLAMPIAR-SV / 3663 H TESÁR  Ing. Lukáč Ján PaedDr. Fuljer Vladimír
7 II.K 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA PaedDr. Fuljer Vladimír Mgr. Jakubesová Dana
         
1 III.A 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM / 3658 K MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ Mgr. Jakubesová Dana Mgr. Zelienka Peter
2 III.B 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY Ing. Lukáč Ján Mgr. Šamajová Natália
3 III.C 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY Ing. Klučka Miroslav Ing.  Slyško Tibor
4 III.D 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY Ing. Čelková Marta Mgr.Oravcová Janka
5 III.G 3661 H MURÁR / 3663 H TESÁR  Ing. Klanica Ján Ing. Stoláriková Tatiana
6 III.H 3355 H STOLÁR  / 2435 H 02 KLAMPIAR-SV Ing.  Slyško Tibor Ing. Dikan Miroslav
         
1 IV.A 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM / 3965 M BOZP  Mgr. Planietová Monika Mgr. Malchová Lenka
2 IV.B 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY Mgr. Zelienka Peter Mgr. Jakubesová Dana
3 IV.C 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY Ing. Dikan Miroslav Ing. Klučka Miroslav
4 IV.D 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY / 3658 K MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ Ing. Jarošová Anna Ing. Kudlová Katarína
         
1 I.NA 3659 L STAVEBNÍCTVO  / 3659 L STAVEBNÍCTVO - externe   Mgr. Jakubesová Dana PaedDr. Fuljer Vladimír
1 II.NA 3659 L STAVEBNÍCTVO  / 3659 L STAVEBNÍCTVO - externe   Ing. Stoláriková Tatiana Ing. Klanica Ján
         
Nepárny týždeň Párny týždeň
I.A  TL + BOZP (celý týždeň) I.A  TL + BOZP (celý týždeň)
I.B  MHT (celý týždeň) I.B  MHT (streda - piatok)
I.D  OSV + MSIZ (celý týždeň) I.D  OSV + MSIZ (pondelok)
I.G  murár + tesár (celý týždeň)  
  I.H  inštalatér  + stolár (celý týždeň)
  I.K  stavebná výroba (pondelok - utorok)
I.NA stavebníctvo (celý týždeň) I.NA stavebníctvo (celý týždeň)
   
II.A  TL + BOZP (celý týždeň) II.A  TL + BOZP (celý týždeň)
II.B  MHT (celý týždeň)  
  II.C  MHT + OSV (celý týždeň)
  II.E  MSIZ (celý týždeň)
II.G  murár + inštalatér (celý týždeň)  
II.H  stolár+ klampiar+ tesár (celý týždeň)  
II.K  stavebná výroba (PV) II.K  stavebná výroba (PV)
II.NA stavebníctvo (celý týždeň) II.NA stavebníctvo (celý týždeň)
   
III.A  TL + MSIZ (celý týždeň) III.A  TL (celý týždeň)
  III.B  MHT (celý týždeň)
III.C  MHT (celý týždeň)  
III.D  OSV (celý týždeň)  
  III.G  murár + tesár (celý týždeň)
  III.H  stolár + klampiar (celý týždeň)
   
IV.A  TL + BOZP (celý týždeň) IV.A  TL + BOZP (celý týždeň)
IV.B  MHT (celý týždeň)  
  IV.C  MHT (celý týždeň)
  IV.D  OSV + MSIZ (celý týždeň)

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh hodín tried 2015/2016

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty