sosstavebna.sk

„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

Odborné učebne školy

Žiakom je pri výučbe k dispozícii 23 klasických a 6 odborných učební, ktoré vo veľkej miere pomáhajú realizovať zavádzanie informačno - komunikačných technológií do vyučovacieho procesu. K dispozícii sú 3 jazykové laboratóriá, 2 univerzálne odborné učebne s počítačmi, dataprojektorom a DVD rekordérom slúžiace na výučbu v programoch Cenkros, AutoCAD, Allplan, Arcon a Autodesk a 2 počítačové učebne, ktoré slúžia na vyučovanie informatiky, výpočtovej techniky a na prácu v záujmových útvaroch.

Zrekonštruovaná telocvičňa je vybavená základným športovým, streleckým a gymnastickým náradím, potrebami na loptové športy a floorball. Na vyučovanie telesnej výchovy slúži aj  univerzálne ihrisko. V prípade priaznivého počasia je využívané aj vonkajšie futbalové, basketbalové a nové plážové ihrisko, ktoré bolo vybudované z grantov EÚ. Súčasné futbalové ihrisko vyžaduje rekonštrukciu, projekt na multifunkčné ihrisko je už vypracovaný.

Naša škola sa môže pochváliť novou posilňovňou, ktorá bola otvorená 2. mája 2007. Škola jej výstavbu realizovala svojpomocne v rámci odborného výcviku žiakov. Výstavbu aj zariadenie posilňovne škola financovala z vlastných zdrojov. Posilňovňa je vybavená strojmi značky Dafe a bude slúžiť žiakom predovšetkým na hodinách telesnej výchovy, ale i v rámci výchovy mimo vyučovania. Súčasťou posilňovne je aj úpolová telocvičňa, ktorá slúži na tréning sebaobrany a športových úpolov, najmä karate.

 Otvorenie špecializovanej učebne pre mechanikov stavebnoinštalačných zariadení a inštalatérov nájdete na tomto odkaze.

 Otvorenie špecializovanej učebne pre murárov nájdete na tomto odkaze.

 Otvorenie špecializovanej učebne pre obklady a dlažby nájdete na tomto odkaze.

 

 
 

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

     

Jedálny lístok

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh hodín tried 2015/2016

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty